Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a Co Sharing Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1074 Budapest Dohány utca 51 cégjegyzékszám: 01 09 291345, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 25827541242, a továbbiakban: „Koserhus.com”) www.Koserhus.com weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.Koserhus.com weboldalon a Co Sharing Trade Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző online felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Co Sharing Trade Kft. – amennyiben a termékek elérhetők - a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Co Sharing Trade Kft. szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.Koserhus.com weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a www.Koserhus.com oldalon található „Vásárlási adatok” menüpont alatt, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím)

I.Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Co Sharing Trade Kft jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.Koserhus.com honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Co Sharing Trade Shop Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III.    Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, Co Sharing Trade Kft. általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a  megrendelésére. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Co Sharing Tade Kft. nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó előzetes regisztráció nélkül kezdi el a termékek kiválasztását, a rendelést is ily módon adja le, azaz igénybe veszi a szolgáltatást, a Koserhus.com automatikusan regisztrálja a vásárlást, amelyről email-ben értesítjük ügyfelünket.

Co Sharing Trade Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Koserhus.com webáruház a megrendelést követő legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Co Sharing Trade Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis a Co Sharing Trade Kft. a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére

IV.Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Co Sharing Trade Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Co Sharing Trade Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Co Sharing Tarde Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

V.Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.koserhus.com honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Co Sharing Trade Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Co Sharing Trade Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén kerüljenek tárolásra és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie- kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tárhely szolgáltató: UNAS Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14, www.unas.hu

VI. A Szolgáltatás elérhetősége

Co Sharing Trade Kft. a Szolgáltatást Budapesten nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Co Sharing Trade Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

A Co Sharing Trade Kft fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.Koserhus.com honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A minimum rendelési összeg 15.000,- Ft per rendelés, ezen rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

VII.    Felelősség 

Annak ellenére, hogy a Co Sharing Trade Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.Koserhus.com honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Co Sharing Trade Kft nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Co Sharing Trade Kft pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Co Sharing Trade Kft különösen nem felel az alábbiakért:

 • Harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a Koserhus.com honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.Koserhus.com honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Co Sharing Trade Kft számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a Koserhus.com honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a Koserhus.com honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik Co Sharing Trade Kft tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

VIII.    Személyes adatok védelme

A     kapcsolódó́      rendelkezések     az     Adatvédelmi     tájékoztatóban     érhetőek     el,     mely a www.koserhus.com/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon érhető̋ el.

Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.Koserhus.com honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

Mennyiségi eltérések

A Felhasználó a hústermékek darabban tudja kiválasztani. A hústermékek kilogrammra vetített ára fel van tüntetve a honlapon. A honlapon az is jelezve van, hogy a darabban kiválasztott hústermék ára darabban mennyibe kerül. A végső árazásnál a kiválasztott hústermék mért súlya a mérvadó. Amennyiben a Felhasználó az áruátvétel során fizet, úgy a mérést követően meghatározott árat kell fizetnie.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Co Sharing Trade Shop Kft. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Co Sharing Trade Kft. részére. A www.koserhus.com oldalon leadható rendelés összegének el kell érnie a 15.000 Ft-os értékhatárt. A kiszállítás díja Budapest egész területén 500 Ft. Kiszállításaink szerdai napon történek.

Sürgős esetekben pénteki napon is kiszállítjuk a kért árut. A pénteki kiszállítási szolgáltatásunknak 500 Ft a költsége.  

IX.A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Felhasználó összeállítja, leadja a rendelését (amely a szolgáltatási díjattartalmazza)
 2. a Co Sharing Trade Kft. automatikus visszaigazolást küld a rendelés beérkezéséről (3. pont)
 3. Co Sharing Trade Kft. házhoz szállítja a termékeket (12. pont)
 4. Co Sharing Trade Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 5. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Co Sharing Trade Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Co Sharing Trade Kft. nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Co Sharing Trade Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza

X.A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás kérését a www.Koserhus.com honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Co Sharing Trade Kft. jogosult. A Co Sharing Trde Shop Kft. a kiválasztott termékeket a szerda és pénteki napokon szállítja ki, 6:00 – 17:00 között szállítja ki.

XI. Átadás-átvétel

A termékek www.Koserhus.com honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Co Sharing Trade Kft. nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a Co Sharing Trade Kft. honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Co Sharing Trade Kft. alkalmazott köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött)    a    Co Sharing Trade    Kft.    a    kiszállítást    főszabály    szerint    a    főbejáratig    vállalja.

A Co Sharing Trade Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Co Sharing Trade Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

XII.    A fizetés

Hatósági karanténban lévő vásárló a termékek vételárát csak a megrendeléskor online, bankkártyával egyenlítheti ki, az új koronavírus fertőzés miatt kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel.

Minden egyéb vásárló részére gy féle fizetési mód áll rendelkezésre:

Online bankkártyás fizetés az e-commerce rendszeren keresztül

Az online fizetés kiválasztásával a Co Sharing Trade Kft. oldaláról az OTP Simple Pay e-commerce rendszer fizető oldalára lép a Felhasználó, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Felhasználó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát, amely a fentebbi feltételeknek nem felel meg. A Felhasználó a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait: 

 • Kártyakibocsátó pénzintézet neve
 • kártya száma
 • a kártyabirtokos neve
 • a kártya érvényessége a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

Ezt követően, a kiválasztott termékek árának megfelelő teljes összeg zárolására kerül sor. Maga a terhelés azonban csak a Felhasználó által kiválasztott termékek tényleges átadás-átvétele után történik. A zárolt és terhelt összeg a XI. pont „Mennyiségek” bekezdése alapján eltérhet, ugyanakkor a terhelt összeg semmiképpen nem lehet magasabb, mint a zárolt összeg.

A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro

A fizetés során beírt adatokat a Co Sharing Trade Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

A megadott adatokat a Felhasználónak meg kell erősítenie, ezt követően visszakerül az Online Áruház oldalára. A fizetéssel a megrendelt termékek árát zárolja a pénzintézet, azt még nem vonja le. A foglalás megtörténtéről a fogyasztó e-mail üzenetet kap. A terhelés kizárólag az átvétellel történik meg, a Házhoz szállító közreműködésével.

Amennyiben a Felhasználó módosítja a rendelést, úgy a korábbi és a módosított rendelés összegének különbözete szintén zárolásra kerül kártyaszámláján. Erről ismét e-mail értesítést kap.

A Co Sharing Trade Kft. nem zárol pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Felhasználó kártyakibocsátó pénzintézete végzi. A Co Sharing Trade Kft. kijelenti, hogy a kifizetett termékek átvételét követően a rendszer automatikus üzenetet küld a fogyasztó által használt kártya számláját vezető pénzintézetnek a fizetési tranzakció megtörténtéről, azonban a zárolást a pénzintézet a mindenkori saját hirdetménye szerint oldja fel. Ebből kifolyólag a Co Sharing Trade Kft. nem vállal felelősséget a zárolt összeg feloldásának időtartamáért, az ezzel kapcsolatos panaszával a Fogyasztónak saját pénzintézetéhez kell fordulnia.

Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint zárolt összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően - legkésőbb 20 munkanapon belül felszabadul.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor Co Sharing Trade Kft. a termékeket leszállítja, a Co Sharing Trade Kft. nem adja át a termékeket.

XIII.    Számlázás 

A fogyasztó a fizetést követően Távszámlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által átvett tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után. Az elektronikus számla képe minden esetben a felhasználói profiloldalról is elérhető marad a korábbi rendeléseim menüpont alatt. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e- mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.

A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

A Co Sharing Trade Kft. által kiállított Távszámla tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Rendelés leadást követően a számla módosítására az 5. napig van lehetőség. Ezt követően nem áll módunkban a kiállított számlát sztornózni vagy módosítani.

XIV.    A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a egyeztetni a Co Sharing Trade Kft. ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan.

A Co Sharing Trade Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. húsok) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. egészségügyi okokból) abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel. Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására a www.Koserhus.com számára:

 • Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár).
 • Elpostázza a visszaküldendő tartalmat a Koserhus.com ügyfélszolgálata által megadott budapesti címre. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terhelik.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Co Sharing Trade Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, a Koserhus.com weboldalon levásárolható banki átutalás formájában. A Co Sharing Trade Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

XVI.    Reklamációk,    panaszkezelés,    kellékszavatosság,    termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XVII. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Co Sharing Trade Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Co Sharing Trade Kft.a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Co Sharing Trade Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A Co Sharing Trade Kft. kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 5. függelék tartalmazza.

XVII.    A Co Sharing Trade Kft. elérhetőségei

 • Weboldal címe: koserhus.com
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: office@carmel.hu
 • Irodai telefonszáma: 06 30 186 5998
 • Ügyfélszolgálat levelezési címe: 1074 Budapest Dob utca 51 .
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:   
 • Hétfő – csütörtökig: 09:30-15:00
 • Péntektől – szombatig – vasárnap: ügyfélszolgálatunk nem elérhető.

A jelen ÁSZF 2022. január 03-án.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési nyilatkozat

A Co Sharing Trade Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által a www.koserhus.com weboldal működtetése során nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a www.koserhus.com honlap (továbbiakban: Honlap) Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja:

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás biztosítása és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. 

 

Adatkezelés jogalapja:

 A Szolgáltató általi adatkezelésekre Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Az adatkezelő megnevezése:

 

Név:

Co Sharing Trade Kft.

Székhely:

1074 Budapest Dob utca 51

Levelezési cím:

1074 Budapest Dob utca 51

Cégjegyzékszám:

Cg. 01 09 291345

Bejegyző cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25827541-2-42

E-mail cím:

office@carmel.hu

Telefonszám:

+36 30 186 5998

 

Adatkezelés időtartama:

 A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszerből. Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül törli a Felhasználó adatait a rendszeréből.

Vásárolni vendégként, vagy regisztrált felhasználóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

Kezelt személyes adatok köre

Technikai adatok

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Regisztráció

 A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • jelszó;
 • saját e-mail cím;

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Felhasználónak lehetősége van a regisztráció során hírlevélre is feliratkozni, ezen hozzájárulás esetén az 5.6-ban leírtak szerint kezeljük az adatait.

 

Vásárlás

A Felhasználó megrendelés során megadott adatait Szolgáltató a Honlapon történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás miatt kezeli. Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben a Felhasználó az egyik fél.

 

Fizetéshez  szükséges adatok

A Felhasználó a Honlapon történő vásárlás során a SimplePay fizetési módot is választhatja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a SimplePay Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a www.simplepay.hu/vasarlo-aff honlapon elérhető általános szerződési feltételekben leírt módon.

A SimplePay szolgálatás igénybevétele során a Szolgáltató, mint adatkezelő által a Honlapon tárolt, valamint a vásárlás során Felhasználó által megadott alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére:

 • Vásárlás teljes összeg
 • megrendelés azonosítója
 • felhasználó azonosítója
 • rendelés adatai (rendelt termékek adatai)
 • számlázási adatok (név, telefonszám, cím)
 • szállítási adatok (név, telefonszám, cím)

 

Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a Felhasználó eszközén:

 • OptiMonk Javascript kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Szolgáltató célzott pop-up reklámokat tud megjeleníteni.
 • Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti. - A Szolgáltató a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel a Szolgáltató. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
 • Facebook remarketing kód. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Facebook weboldalán remarketing hirdetésekkel kereshesse fel a Szolgáltató. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.

 

Ezen alkalmazások által elhelyezett cookie-k segítségével gyűjtött adatokat a Szolgáltató személy szerint beazonosítható módon nem tudja Felhasználóhoz kötni.

 

Hírlevél, Kosárban felejtett termékre figyelmeztető levél

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe.

Szolgáltató a regisztrált Felhasználók esetén Kosárban felejtett termékre figyelmeztető e-mailt küldhet.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél, Kosárban felejtett termékre figyelmeztető levél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

Egyéb célú adatkezelés

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent.

Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak a lehetőségét teremti meg, hogy Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 5 évig tárolja.

 

Panaszkezelés, szavatossági és jótállási jogok intézése, garanciális ügyintézéshez kapcsolatos adatkezelés

Szolgáltató az általa eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok, szavatossági és jótállási jogok intézése, kezelése, illetve a termékek javítása, szervízszolgáltatás teljesítése miatt Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján kezeli. A kezelt személyes adatok típusa a Felhasználó kifogásáról készített jegyzőkönyv esetén: azonosítószám, a felhasználó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a felhasználó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.
Amennyiben a Felhasználó nem kíván élni azon jogával, hogy a jótállás/szavatossági igényét közvetlenül a megadott forgalmazó szakszervíznél érvényesítse a szükséges adatok megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Szolgáltató a helyszíni javítás céljából megnevezett szakszervíz részére továbbítsa. A jótállási, vagy szavatossági időn belüli reklamáció esetén a helyszíni javításhoz kezelt személyes adatok típusa: termék helye, kontaktszemély neve, telefonszáma, e-mail címe. Szolgáltató a megadott adatokat 5 évig tárolja.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kizárólag csak akkor, ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta. Csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

 

Adatfeldolgozás

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, termékek kiszállítása, a Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. A Honlap üzemeltetője a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

Cégnév

Cím

Tevékenység

Unas Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Honlap üzemeltetés

Co Sharing Trade Kft

1074 Budapest Dob utca 51.

Saját futárszolgálat

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

SimplePay szolgáltatás üzemeltetés 

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, valamint adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de adott éven belül ugyanarra az adatkörre benyújtott tájékoztatás iránti kérelem esetén a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, megjelölése, zárolása

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését vagy zárolását kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató megjelöli az adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét, pontosságát, de az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést a Felhasználó kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését 30 napon belül végzi el az adatkezelő.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név:

Co Sharing Trade Kft.

Levelezési cím:

1074 Budapest Dob utca 51.

E-mail:

office@carmel.hu

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36(1)391-1400; fax: +36(1)391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 

Hatályos: 2022. január 3.